Časovna omejitev obiska trgovin - smiselnost ukrepa in vprašljivost njegove izvedbe

Do današnjega dne smo se najbrž že vsi seznanili s posebnostmi glede ponujanja blaga in storitev potrošnikom v času korona virusa. O nekaterih spornih vidikih smo v preteklosti pisali tudi mi, v predmetnem prispevku pa se posvečamo vidiku novega režima delovnega časa prodajaln z živili, posledično pa tudi posebnostim glede tega, v katerem času smejo nakup opraviti katere skupine ljudi.

Že 16. 3. 2020 je bil objavljen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20 in 44/20) (v nadaljevanju: Odlok), ki po zadnji (sprejeti, a še neobjavljeni) spremembi z dne 3. 4. 2020 določa: »V prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice) ter zadnjo uro delovnega časa prodajalne. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.« (drugi odstavek 2.a člena Odloka).

Read more ...

Vpliv korona virusa na veljavnost obstoječih pogodbenih razmerij

V času, ko smo v posledici razglašene epidemije vsakodnevno v pričakovanju novih ukrepov in njihovih nenehnih sprememb, se zlahka zgodi, da pozabimo na odgovore in možnosti, ki nam jih v zvezi z nastalo situacijo že ponuja obstoječa zakonodaja.

Ker se danes mnogo oseb, tako pravnih kot fizičnih, sprašuje o veljavnosti pogodbenih razmerij, v katera so vstopili še pred razglasitvijo epidemije in nastalimi posledicami, tokrat pozornost usmerjamo v institut razveze ali spremembe pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, ki ga ureja Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) (v nadaljevanju: OZ), in sicer v členih 112-115, prav tako pa v posledice nemožnosti izpolnitve pogodbe, ki je urejena v 116. in 117. členu OZ.

Read more ...

Ukrep odloga kreditnih obveznosti

Državni zbor je na svoji seji 20. 3. 2020 sprejel zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (v nadaljevanju: zakon), ki še na dan 26. 3. 2020 ni bil objavljen v Uradnem listu.

Posledica epidemije korona virusa bo nedvomno imela posledice tudi na plačilno sposobnost tako fizičnih oseb kot tudi pravnih oseb, zato je ukrep obveznega odloga plačil nedvomno koristen ukrep.

Read more ...

Izvajanje stikov z otroki v času korona virusa

V času razglašene epidemije se marsikateri starš, ki ne živi v istem gospodinjstvu z drugim staršem otroka, sprašuje, kako v času omejenega gibanja in socialnega distanciranja izvajati stike z otrokom.

Vprašanje se pojavlja tako na strani staršev, ki so jim otroci zaupani v varstvo in vzgojo, posledično pa morajo dovoljevati in omogočati stike otroka z drugim staršem, prav tako pa na strani tistih staršev, ki jim otroci sicer niso zaupani v varstvo in vzgojo, vendar imajo pravico do izvrševanja stikov z otrokom.

Read more ...

Na kratko o novih ukrepih

Čeprav se zdi, da je vlada sprejela že dosti ukrepov pa dejansko na dan 25. 3. 2020 ne velja še prav nobeden, ki bi se nanašal na pomoč delodajalcem za zagotavljanje zaposlenosti in bo ZIUPPP, ki ureja delno povračilo nadomestila plač v primeru odredbe čakanja na delo zaradi poslovnega razloga in v primeru karantene, objavljen šele 28. marca v Uradnem listu in bo stopil v veljavo 29. marca. Pri tem pa je ključno, da določbe zakona ne veljajo retroaktivno, ampak od uveljavitve dalje. Vsi delodajalci, katerih delavci so bili na čakanju npr. od 16. 3. 2020 dalje do uveljavitve zakona, tako ne bodo upravičeni do delnega povračila plač za prej navedeno obdobje (bodo pa za naprej).

Read more ...

Kakšno nadomestilo plače pripada delavcem, ki ne morejo delati zaradi prisilnega zaprtja lokalov in trgovin?

6. odstavek 137. člena ZDR-1 določa:  Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, je upravičen do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače.

Komentatorji omenjene določbe (M. Kalčič v Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2008 stran 672) navaja, da ta določba ureja primer, ko delavec ne more opravljati delo zaradi višje sile, kar pomeni iz razloga, ki ni na strani delodajalca. V tem primeru si tveganja višje sile delita tako delodajalec kot delavec, saj je nadomestilo nižje kot v drugih primerih.

Pod višje silo nedvomno spadajo tudi ukrepi državnih organov v posledici širitve korona virusa in torej tudi ukrep iz Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Gre namreč za vzrok izven sfere delodajalca (in delavca), ki ga ni bilo niti pričakovati, niti se mu izogniti oz. ga odvrniti.

Tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v svojih pojasnilih navaja primere ko bi lahko bila podana višja sila in sicer v naslednjih primerih:

-     -v situaciji, ko se zaradi zmanjšanja širjenja SARS-CoV-2 začasno zaprejo vrtci in osnovne šole, kar povzroči nemožnost opravljanja dela delavcev zaradi varstva otroka, se odsotnost z dela enemu od staršev lahko upraviči zaradi višje sile,

-  - primeru ukrepa začasne prepovedi in omejitve javnega prevoza potnikov, ko se ustavlja javni promet, delavec pa zaradi takšnega ukrepa ne more opravljati dela, je ob upoštevanju vseh okoliščin, ki vplivajo na to, da delavec ne more priti na kraj opravljanja dela, tudi možno govoriti o nastanku višje sile.

-         -  je nastanek višje sile zaradi zaprtja mej s sosednjimi državami lahko razlog za upravičeno odsotnost z dela delavca.

Vsekakor pa je na mesto opozorilo, da je v vsaki posamični konkretni situaciji treba presojati prisotnost vseh elementov višje sile (npr. pri prepovedi javnega prevoza je treba preveriti, če ni druge alternativne možnosti prevoza itd).

Zgoraj navedenim primerov je skupno to, da višja sila onemogoča izpolnitev obveznosti delavca, da dela, vendar menim, da bi se omenjena določba morala uporabljati tudi v primeru, ko višja sila onemogoča delodajalcu, da bi zagotavljal delo. V obeh primerih pride do tega, da delavec zaradi višje sile ne more opravljati dela. Vendar je v tej zvezi vseeno potrebno opozoriti, da je možna tudi druga razlaga in da ima v tem primeru delodajalec možen ukrep odreditve čakanja na delu. V tej zvezi je potrebno tudi opozoriti, da ministrstvo ni sprejelo stališča, ki bi potrjevala našo razlago.

Možni ukrepi delodajalcev zaradi posledic korona virusa

Številni delodajalci se v teh dneh srečujejo z upadom naročil in se tudi sprašujejo kake ukrepe sprejeti v zvezi z delom delavcem, katerim delodajalec dela začasno ne more zagotavljati. Glede na navedeno smo pripravili kratek pregled možnih ukrepov:

ČAKANJE NA DELO:

Pogoji za čakanje na delo so opredeljeni v 138. členu ZDR-1, v skladu s katerim lahko delodajalec začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, če ne more zagotavljati dela delavcem, z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. Pisna napotitev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. V primeru čakanja na delo ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove. Osnova predstavlja povprečna mesečna plača za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

Read more ...

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Hitro napisan predpis je pogosto slabo napisan predpis.

In to velja tudi za Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Odlok namreč v 1. členu vsebuje naslednjo prepoved. »…se začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, velnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, storitve iger na srečo.

Read more ...

Ali sklep o hišni preiskavi pretrga zastaranje kazenskega pregona?

Hišna preiskava je eno izmed preiskovalnih dejanj, ki so našteta v XVIII. poglavju Zakona o kazenskem postopku in je zanjo značilno, da jo odredi sodišče z obrazloženo pisno odredbo (1) v primeru, če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje, in je verjetno, da bo mogoče pri preiskavi obdolženca prijeti ali da se bodo odkrili sledovi kaznivega dejanja ali predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek.

V tej zvezi se postavlja vprašanje ali takšna odredba o hišni preiskavi ima kakršenkoli vpliv na začetek oz. tek zastaranja.

 Sedaj veljavni Kazenski zakonik ureja zastaranje kazenskega pregona v 90. členu KZ in določa, da kazenski pregon ni več dovoljen, če je poteklo določeno obdobje od storitve kaznivega dejanja. Prej veljavni Kazenski zakonik pa je v prvem odstavku 112. člena KZ določal, da začne zastaranje kazenskega pregona teči tistega dne, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno, po tretjem odstavku iste zakonske določbe pa zastaranje pretrga vsako procesno dejanje za pregon storilca zaradi storjenega kaznivega dejanja(1).

Read more ...