Pravo družb

 • strokovna priprava in izvedba ustanovitve gospodarskih družb,
 • strokovna priprava in izvedba skupščin delniških družb in družb z omejeno odgovornostjo (priprava gradiva v zvezi s skupščino za nadzorni svet, priprava sklepov z obrazložitvami, priprava sklica, usklajevanje z notarjem, vodenje skupšč
 • strokovna priprava aktov gospodarskih družb (statutov in družbenih pogodb, poslovnikov o delu skupščine, poslovnikov o delu nadzornih svetov, poslovnikov o delu uprav, priprava poslovnikov o varovanju poslovne skrivnosti),
 • izvedba preoblikovanja gospodarskih družb,
 • izvedba združitev in delitev gospodarskih družb (priprava terminskega plana, organizacija cenitev družb, določitev menjalnega razmerja, priprava pogodbe o združitvi oziroma delitvenega načrta, imenovanje revizorja, priprava poročila uprave, priprava poročila nadzornega sveta, izvedba skupščine, izvedba registracije, izvedba morebitne priglasitve pri Javni agenciji RS za varstvo konkurence,
 • urejanje razmerij v koncernskih družbah,
 • strokovno svetovanje in pomoč glede varstva manjšinskih delničarjev v koncernskih družbah,
 • strokovno svetovanje in pomoč pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov zoper organe družbe, zoper obvladujoče družbe in podobno ter priprava ustreznih vlog,
 • izvedba postopkov za izredno in posebno revizijo v skladu z Zakonom o prevzemih,
 • svetovanje glede obrambnih mehanizmov pred sovražnimi prevzemi,
 • svetovanje in priprava strokovnih mnenj na vseh področjih prava družb in glede kapitalskih vprašanj poslovanja gospodarskih družb (glede računovodskega izkazovanja nakupa lastnih delnic, umika lastnih delnic in drugih korporacijskih akcij).