Trg vrednostnih papirjev

podrocje vp

  • strokovna priprava in izvedba postopkov javne prodaje vrednostnih papirjev (IPO – initial public offering),
  • izvedba aktivnosti v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji (izdaje delnic pri Klirinško depotni družbi, spremembe v zvezi s temi delnicami)
  • izvedba vseh aktivnosti za uvrstitev delnic na organizirani trg vrednostnih papirjev – na prosti trg ali v kotacijo Ljubljanske borze,
  • strokovna priprava in izvedba umika delnic z Ljubljanske borze,
  • izvedba vseh aktivnosti za izvedbo javne ponudbe v skladu z Zakonom o prevzemih,
  • svetovanje glede dolžnosti javnih družb.